Nyheter

Marine oljer til humant konsum er trygge

03.01.2013 Nye analyser av innholdet av miljøgifter i marine oljer til humant konsum viser stort sett lave nivåer av de fleste stoffene, og variasjon i innholdet av PCB7. De analyserte oljene vurderes som trygge for konsum. Analysen er gjort av NIFES på oppdrag av Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Lite kunnskap om advarselsmerking på matvarer

03.01.2013 Forbrukerne er generelt positive til mer informasjon på maten vi kjøper. Det gjelder også såkalt advarselsmerking. Men, kunnskapen om denne type merking er svært liten. Det viser en undersøkelse utført av SIFO på oppdrag fra Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Bra standard på cateringbedriftene i Oslo

15.06.2016 Mattilsynet i Oslo har gjennomført tilsyn med 25 av hovedstadens cateringfirmaer. Standarden var gjennomgående god. Både renhold, temperaturer og kapasiteten på kjøkkenene var stort sett tilfredsstillende.

Tema: Tilsynsresultater


Internkontrollen må skjerpes

15.06.2016 Mattilsynets distriktskontor for Bergen og omland har hatt en tilsynskampanje på serveringssteder i byen. Det ble gjennomført uanmeldte tilsyn på 14 serveringssteder. To serveringssteder ble stengt og fem andre fikk karakteren mindre bra.

Tema: Tilsynsresultater


For dårlig temperatur, orden og renhold

03.01.2013 Over halvparten av serveringsstedene som Mattilsynet distriktskontoret for Midt-Rogaland kontrollerte våren 2010 fikk påvist mangler. Så mange som 19 av virksomhetene har ikke fulgt opp tidligere pålegg fra Mattilsynet. Mattilsynet mener resultatet er overraskende og bekymringsfullt.

Tema: Tilsynsresultater


Ubetydelige funn av legemidler og fremmedstoff i oppdrettsfisk

Oppdrettslaks

03.01.2013 Det var ingen funn av ulovlige legemidler, og innholdet av lovlig brukte legemidler og fremmedstoffer i ulike oppdrettsarter var langt under internasjonalt aksepterte grenseverdier. Det viser undersøkelser NIFES har gjort på oppdrag fra Mattilsynet. Overvåkningen dokumenterer god sjømattrygghet med tanke på medisinrester og andre fremmedstoffer i oppdrettsfisk.

Tema: Tilsynsresultater


Ingen endring i akrylamidnivåene i mat

15.06.2016 Resultatene fra fjorårets overvåking viser at nivåene av akrylamid i mat er omtrent på samme nivå som tidligere.

Tema: Tilsynsresultater


Mange seriøse småskalavirksomheter

03.01.2013 Mattilsynet har gjennomført tilsyn med 144 småskala kjøttvirksomheter i 2009. Hele kjeden fra levende dyr til ferdig produkt, var inkludert i prosjektet. Resultatene viser at virksomhetene har gjennomgående god faglig kompetanse, men at enkelte mangler kunnskap om regelverket og har for dårlig systemforståelse.

Tema: Tilsynsresultater


Gode forhold ved norske eggpakkeri

Seks egg ligger i en åpen eggekartong

23.02.2016 Mattilsynet har i 2009 gjennomført et tilsynsprosjekt i de ni største eggpakkeriene i Norge. Resultatene viste at de fleste eggpakkeriene hadde gode rutiner og god kontroll.

Tema: Tilsynsresultater


Få funn av ulovlig GMO

Maiskolbe

03.01.2013 Kun én av 55 prøver av næringsmidler på det norske markedet inneholdt ulovlig genmodifisert materiale. Det viser Mattilsynets tilsynsprosjekt på genmodifisert mat og fôr i 2009.

Tema: Tilsynsresultater